Παροχές

To ωδείο προσφέρει:

  • Κρατικά πτυχία και διπλώματα
  • Υποτροφίες στους αριστούχους
  • Παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων με μειωμένο εισητήριο
  • Δωρεάν μελέτη με όργανα του Ωδείου
  • Δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια και συναυλίες
  • Επαγγελματικό προσανατολισμό για τους απόφοιτους.
  • Δωρεάν μουσικό όργανα για εγγραφές τον Σεπτέμβριο.

Επίσης παρέχουμε προοπτική για επαγγελματική σταδιοδρομία.Μαζί με την απαραίτητη για τη ζωή μουσική μόρφωση , την αισθητική αγωγή και την ψυχική καλλιέργεια που το κάθε παιδί παίρνει ανεξάρτητα ακόμα και απο τις μουσικές του ικανότητες , το ΩΔΕΙΟ φέρνει πολύ κοντά την ευκαιρία για ενδιαφέρον επάγγελμα.Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως μέλη ορχηστρών , καθηγητές σε μουσικά σχολεία ,μέλη και μαέστροι σε φιλαρμονικές , μέλη ελαφρολαϊκών ορχηστρων , σε μουσικά τμήματα τηλεοράσεων και ραδιοφώνων κ.α.